Safetify

Coordonare SSM

Coordonarea în materie de securitate și sănătate trebuie să fie organizată atât în faza de studiu, concepție și elaborare a proiectului, cât și pe perioada executării lucrărilor.

Planul de securitate și sănătate

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, Beneficiarul și/sau de Managerul de Proiect trebuie să desemneze un coordonator în materie de securitate și sănătate pe durata elaborării proiectului și a realizării lucrării.

Beneficiarul lucrării sau managerul de proiect trebuie să asigure ca, înainte de deschiderea şantierului, să fie stabilit un plan de securitate şi sănătate.

Planul de securitate şi sănătate este un document scris care cuprinde ansamblul de măsuri ce trebuie luate în vederea prevenirii riscurilor care pot apărea în timpul desfăşurării activităţilor pe şantier.

Planul de securitate şi sănătate trebuie sa fie redactat încă din faza de elaborare a proiectului şi trebuie ţinut la zi pe toată durata efectuării lucrărilor.

Planul de securitate şi sănătate trebuie sa fie elaborat de coordonatorul în materie de securitate şi sănătate pe durata elaborării proiectului lucrării.

Planul propriu de securitate și sănătate

Planul propriu de securitate și sănătate cuprinde ansamblul de măsuri de securitate și sănătate specifice fiecărui antreprenor sau subantreprenor.

Atunci când un antreprenor se angajează să realizeze lucrări pe șantier, acesta trebuie să pună planul propriu de securitate și sănătate la dispoziția managerului de proiect, beneficiarului sau coordonatorilor în materie de securitate și sănătate.

Antreprenorul trebuie să stabilească acest plan în cel mult 30 de zile de la data contractării lucrării.

Planul propriu de securitate și sănătate trebuie să fie armonizat cu planul de securitate și sănătate al șantierului.

Antreprenorul care execută cu unul ori mai mulți subantreprenori, în totalitate sau o parte din lucrările care trebuie să respecte prevederile planului de securitate și sănătate, trebuie să le transmită acestora un exemplar al planului propriu și, dacă este cazul, un document care cuprinde măsurile generale de securitate și sănătate pentru lucrările șantierului ce intră în responsabilitatea sa.

La elaborarea planului propriu de securitate și sănătate subantreprenorul trebuie să țină seama de informațiile furnizate de către antreprenor și de prevederile planului de securitate și sănătate al șantierului.

Subantreprenorul trebuie să elaboreze planul propriu de securitate și sănătate în cel mult 30 de zile de la data contractării lucrării cu antreprenorul.

Safetify

Atribuțiile coordonatorului în materie de securitate și sănătate pe durata elaborării proiectului lucrării:

1. Să coordoneze alegerea soluţiilor arhitecturale, tehnice şi organizatorice în scopul planificării diferitelor lucrări, ori faze de lucru, care se desfăşoară simultan sau succesiv si estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrări sau faze de lucru;

2. Să elaboreze sau să solicite un plan de securitate şi sănătate, precizând regulile aplicabile şantierului respectiv şi ţinând seama de activităţile de exploatare care au loc în cadrul acestuia;

3. Să pregătească un dosar de intervenţii ulterioare, adaptat caracteristicilor lucrării, conţinând elementele utile în materie de securitate şi sănătate de care trebuie sa se ţină seama în cursul eventualelor lucrări ulterioare;

4. Să adapteze planul de securitate şi sănătate la fiecare modificare adusă proiectului;

5. Să transmită elementele planului de securitate şi sănătate tuturor celor cu responsabilităţi în domeniu;

l

6. Să deschidă un registru de coordonare şi să-l completeze;

7. Să transmită planul de securitate şi sănătate, registrul de coordonare şi dosarul de intervenţii ulterioare beneficiarului şi/sau managerului de proiect şi coordonatorului în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării;

8. Să participe la întrunirile organizate de beneficiar şi/sau de managerul de proiect;

9. Să stabilească, în colaborare cu beneficiarul şi/sau managerul de proiect, măsurile generale de securitate şi sănătate aplicabile şantierului;

10. Să armonizeze planurile proprii de securitate şi sănătate ale antreprenorilor cu planul de securitate şi sănătate al şantierului;

11. Să organizeze coordonarea între proiectanţi;

12. Să ţină seama de toate eventualele interferențe ale activităţilor de pe şantier.

Safetify

Atribuțiile coordonatorului în materie de securitate și sănătate pe durata realizării lucrări:

 

 

1. Să coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire şi de securitate la alegerea soluţiilor tehnice şi/sau organizatorice, în scopul planificării diferitelor lucrări sau faze de lucru care se desfăşoară simultan ori succesiv şi la estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrări sau faze de lucru;

2. Să coordoneze punerea în aplicare a măsurilor necesare pentru a se asigura ca angajatorii şi, dacă este cazul, lucrătorii independenţi respecta principiile prevăzute la art. 56 din HG 300/2006, într-un mod coerent şi responsabil, şi aplica planul de securitate şi sănătate;

3. Să adapteze sau să solicite realizarea unor eventuale adaptări ale planului de securitate şi sănătate şi ale dosarului de intervenţii ulterioare, în funcţie de evoluţia lucrărilor şi de eventualele modificări intervenite;

4. Să organizeze cooperarea între angajatori, inclusiv a celor care se succed pe şantier, şi coordonarea activităţilor acestora, privind protecţia lucrătorilor, prevenirea accidentelor şi a riscurilor profesionale care pot afecta sănătatea lucrătorilor, informarea reciprocă şi informarea lucrătorilor şi a reprezentanţilor acestora şi, dacă este cazul, informarea lucrătorilor independenţi;

5. Să coordoneze activităţile care urmăresc aplicarea corecta a instrucţiunilor de lucru şi de securitate a muncii;

6. Să ia măsurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate sa aibă acces pe şantier;

7. Să stabilească, în colaborare cu managerul de proiect şi antreprenorul, măsurile generale aplicabile şantierului;

8. Să ţină seama de toate interferențele activităţilor din perimetrul şantierului sau din vecinătatea acestuia;

9. Să stabilească, împreună cu antreprenorul, obligaţiile privind utilizarea mijloacelor de protecţie colectivă, instalaţiilor de ridicat sarcini, accesul pe şantier;

10. Să efectueze vizite comune pe şantier cu fiecare antreprenor sau subantreprenor, înainte ca aceştia sa redacteze planul propriu de securitate şi sănătate;

11. Să avizeze planurile de securitate şi sănătate elaborate de antreprenori şi modificările acestora

Alătură-te celor 500+ clienți

Ocupă-te de activitatea afacerii tale și lasă experții Safetify să se ocupe de actele necesare SSM & SU.

Safetify

Consultanță Protecția Muncii.
Transformăm serviciile SSM și PSI prin inovație și Immersive Training
× Ai nevoie de mai multe detalii?