Termeni și condiții

Utilizarea site-ului www.safetify.ro implică acceptarea termenilor și condițiilor de mai jos. Recomandăm citirea acestora. Administratorul site-ului www.safetify.ro (denumit în această speță „Administrator”) își asumă dreptul de a modifica și structura conținutul acestui site precum și acești termeni și condiții de utilizare fără o notificare prealabilă sau o altă avertizare a persoanelor care il accesează, denumite în această speță „Utilizatori”.

Site-ul www.safetify.ro este administrat de către Societatea BUSINESS BRAINZ SRL, cu sediul social in București, șoseaua Pipera nr.1,  sector 1, înregistrată la ORC București sub nr. J40/1109/2013, având CUI RO31160052, cont bancar nr. RO27 INGB 0000 9999 0675 8803, deschis la ING BANK N.V. Amsterdam, Certificat de abilitare nr.1268/PS/15.07.2020, legal reprezentata prin Oana Tudorescu – administrator.

Art. 1: Obiectul contractului:

 • Obiectul contractului îl reprezintă executarea de către Prestator, în folosul Beneficiarului, de servicii de protecție și prevenire în domeniul securității și sănătății în muncă, activitate pe care Prestatorul este abilitat de Comisia de abilitare și avizare constituita la nivelul ITM prin ordin al Ministrului Muncii si Solidarității Sociale, în schimbul plății de către Beneficiar a serviciilor prestate potrivit celor menționate în prezentul contract.
 • De asemenea, Prestatorul va efectua, în folosul Beneficiarului, consultanță în domeniul apărării împotriva incendiilor. Această activitate se desfășoară prin intermediul unui reprezentant specializat conform Cap. III, art. 18, alin. (3) lit. D coroborat cu prevederile art. 8 alin. 4 din Legea 319/2006 , care are calitatea de „cadru tehnic atestat, cu atribuții PSI”.

 

Art. 2: Valoarea contractului. Modalități de plată:

2.1. Pentru activitățile prestate, beneficiarul va achita:

* Asistenta si Instructaj SSM-SU : 79 lei /lună, pentru PFA

99 lei / lună, pentru firme cu 1-5 angajați;

149 lei / lună, pentru firme medii cu 6-10 angajați.

2.2. Achitarea serviciilor se face online, prin plată recurentă, automată.

Art. 3: Durata contractului:

 • Prezentul contract se încheie pentru o perioadă de 1 lună.
 • Dacă nici una dintre părți nu îi notifică celeilalte părți, in scris, cu cel puțin 30 de zile înainte de data expirării contractului, intenția de încetare a acestuia, contractul se va prelungi de drept pe  perioade egale și în aceleași condiții ca cele prevăzute în prezentul contract.

 

Art. 4: Obligațiile părților:

 • Prestatorul de servicii se obligă :
 • Să recomande, în scris, măsurile tehnice, sanitare și organizatorice pentru a asigura securitatea și sănătatea muncii salariaților.
 • Să recomande, în scris, măsurile tehnice și organizatorice pentru a asigura securitatea salariaților și bunurilor materiale împotriva riscurilor de incendiu.
 • Să ofere consultanța în vederea elaborării documentelor specifice activităților de securitate și sănătate în muncă și situații de urgență ( instrucțiuni proprii, decizii, normative de acordare a echipamentelor individuale de protecție)
 • Să efectueze instruirile introductiv generale și să asigure consultanță în vederea efectuării instructajului de securitate și sănătate a muncii și testarea cunoștințelor salariaților în domeniul securității și sănătății muncii. Instruirea și testarea salariaților se va efectua conform unei tematici și a unui grafic de instruire stabilit de comun acord cu Beneficiarul.
 • Să efectueze instruirile introductiv generale si să asigure consultanță pentru instruirea și testarea tuturor salariaților din punct de vedere al prevenirii și stingerii incendiilor. Instruirea și testarea salariaților se va efectua conform unei tematici și a unui grafic de instruire stabilit de comun acord cu Beneficiarul.
 • Să cerceteze accidentele de muncă soldate cu incapacitate temporară de muncă de cel puțin 3 zile, doar În urma unei solicitări scrise din partea Beneficiarului.
 • Să păstreze confidențialitatea atât asupra informațiilor primite de la beneficiar, cât și asupra concluziilor rezultate ca urmare a derulării colaborării, referitoare la beneficiar și la activitatea acestuia, pe timp nelimitat.
 • Să asigure consultanță În vederea realizării măsurilor de securitate și sănătate a muncii și prevenire/stingere incendii dispuse cu ocazia controalelor de specialitate efectuate de organele de control ale Inspecției Muncii, ale Inspectoratelor Teritoriale de Muncă, respectiv Inspectoratelor Județene pentru Situații de Urgență.
 • Sa identifice pericolele si sa evalueze riscurile pentru fiecare componenta a sistemului de munca, respectiv executant, sarcina de munca, mijloace de munca/ echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru conform legii 319/2006;
 • Sa elaboreze împreună cu Beneficiarul planul de prevenire si protecție;
 • Sa elaboreze instrucțiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sănătate in munca, ținând seama de particularitățile activităților si ale unității/întreprinderii, precum si ale locurilor de munca/posturilor de lucru, si afișarea acestora În întreprindere Și/sau unitate numai după ce au fost aprobate de către angajator;
 • Sa propună atribuții si răspunderi in domeniul securității si sănătății in munca, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcțiilor exercitate, care se consemnează in fisa postului, cu aprobarea angajatorului;
 • Sa întocmească un necesar de documentații cu caracter tehnic de informare si instruire a lucrătorilor in domeniul securității si sănătății in munca;
 • Să elaboreze tematici pentru toate fazele de instruire, precum și să stabilească, în scris, o periodicitate a instruirii adecvate pentru fiecare loc de munca în instrucțiunile proprii; să asigure informarea și instruirea lucrătorilor în domeniul securității si sănătății în munca și verificarea însușirii si aplicării de către lucrători a informațiilor primite;
 • Să elaboreze programul de instruire-testare la nivelul întreprinderii si/sau unității; să asigure întocmirea planului de acțiune in caz de pericol grav si iminent, conform prevederilor art. 101-107 din norma metodologica de aplicare a Legii 319/2006 cu modificările ulterioare, si sa asigure instruirea tuturor lucrătorilor in vederea aplicării lui;
 • Să stabilească zonele care necesita semnalizare de securitate si sănătate in munca, stabilirea tipului de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor G. 971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sănătate la locul de munca;
 • Să identifice echipamentele individuale de protecție necesare pentru posturile de lucru din întreprindere și întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecție, conform prevederilor G. 1048/2006 privind cerințele minime de securitate si sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de munca;
 • Să urmărească realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de control și al cercetării evenimentelor.
 • Prestatorului îi revine obligativitatea de a își îndeplini obligațiile contractuale la termenele și în conformitate cu prevederile legale aplicabile în materia securității și sănătății în muncă.
 • Să asigure Beneficiarului ș, utilizarea unei semnături electronice avansate de tip SMS-OTP pe parcursul relației contractuale stabilite prin intermediul prezentului contract, în vederea îndeplinirii obiectului acestui contract. Semnătura electronică va putea fi utilizată de Beneficiar și, după caz, de salariații acestuia,  doar în relația cu Prestatorul. Costurile generate de utilizarea unei astfel de semn

 

 • Beneficiarul se obligă :
 • Să colaboreze cu prestatorul de servicii în vederea realizării obiectului contractului. Prin „colaborare”, în termenii prezentului contract, se înțelege desemnarea, prin decizie, conform legii, de către beneficiar, a unei persoane care va avea atribuții și răspunderi din punct de vedere al securității și sănătății muncii și PSI și care să ofere prestatorului toate informațiile și documentele necesare referitoare la activitatea de securitate și sănătate a muncii și PSI. De asemenea, persoana desemnată va trebui să păstreze toate documentele elaborate de prestator, să cunoască și să respecte semnificația acestora și să reprezinte beneficiarul în relația cu prestatorul și cu organele de control ale Inspecției Muncii, ale Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și Inspectoratelor Județene pentru Situații de Urgență.
 • Să aplice toate măsurile de securitate și sănătate în muncă recomandate de către prestator, conform prevederilor legale în vigoare.
 • Să comunice de îndată prestatorului orice eveniment (accident de muncă sau în afara muncii, incident periculos, avarie tehnică, incendiu etc.), în vederea luării de urgență a măsurilor corespunzătoare impuse de legislația în vigoare.
 • Să aplice toate măsurile recomandate in scris de către prestator, în vederea prevenirii și stingerii  incendiilor, conform prevederilor legale în vigoare.
 • Persoanele desemnate cu atribuții și răspunderi în domeniul securității și sănătății muncii și PSI vor fi împuternicite prin decizie să efectueze instruirea la locul de muncă si instruirea periodica pentru salariații nou angajați, dacă admiterea la lucru se efectuează în afara graficului de instruire stabilit de comun acord cu prestatorul
 • Să pună la dispoziția prestatorului, datele, informațiile si documentele necesare îndeplinirii obligațiilor asumate de acesta; in acest sens, Beneficiarul atesta exactitatea si sinceritatea informațiilor pe care le furnizează Prestatorului si își exprima acordul ca demersurile făcute de Prestator s[ fie conforme informațiilor pe care le-a furnizat.
 • Să plătească tariful stabilit, in cuantumul, condițiile si termenul convenit prin prezentul contract.
 • Să nu transmită date sau informații proprietate intelectuala BUSINESS BRAINZ SRL, de care a luat cunoștință de la prestator (atât in timpul executării contractului cat si timp de 2 ani după încetarea contractului), respectiv sa nu le utilizeze in relația cu terții, fără acordul expres al prestatorului.
 • Să colaboreze cu lucrătorii si/sau reprezentanții lucrătorilor, serviciile externe de prevenire si protecție, medicul de medicina muncii, in vederea coordonării masurilor de prevenire si protecție;
 • Să colaboreze cu lucrătorii desemnați/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, in situația in care mai mulți angajatori își desfășoară activitatea in același loc de munca;
 • Să propună sancțiuni pentru lucrători, pe criteriul neîndeplinirii obligațiilor si atribuțiilor in domeniul securității si sănătății in munca care sa fie evidențiate in R.I. sau prin decizii interne;
 • Să informeze Prestatorul despre existenta tuturor punctelor de lucru din cadrul societății si sa permită accesul acestuia in toate aceste locații.
 • Să informeze Prestatorul despre toate activitățile si toate categoriile profesionale care se desfășoară in cadrul societății si in cadrul punctelor de lucru.
 • Să pună la dispoziția Prestatorului documentațiile tehnice de proiectare a construcțiilor, a instalațiilor, a echipamentelor de munca (traduse in limba romana) autorizații, avize și alte documente solicitate, astfel încât sa permită acestuia realizarea lucrărilor in condiții bune.
 • Să stabilească pentru lucrători, prin fisa postului, atribuțiile și răspunderile ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă, corespunzător funcțiilor exercitate.
 • Să anunțe Prestatorul asupra eventualelor controale din partea organelor statului abilitate in acest sens si sa participe prin persoane desemnate la efectuarea acestora si la consemnarea masurilor ce se impun în procesul verbal de control.
 • Să anunțe în scris Prestatorul orice schimbare asupra structurii personalului și a condițiilor de munca, sau orice altă modificare referitoare la activitatea și/sau procesele de muncă inițiale încheierii prezentului contract.
 • Să anunțe imediat Prestatorul despre producerea oricărui eveniment produs pe teritoriul societății, sau la orice punct de lucru organizat de societate.
 • Să utilizeze pe parcursul relației contractuale stabilite prin intermediul prezentului contract, atât el cât și salariații săi, după caz, semnătura electronică avansată de tip SMS-OTP, pusă la dispoziție de către Prestator. Semnătura electronică va putea fi utilizată de Beneficiar și, după caz, de salariații acestuia, doar în relația cu Prestatorul, respectiv în vederea aducerii la îndeplinire a obiectului contractului (i.e. în procedura de instruire).

 

 

Art. 5: Notificări:

                       5.1. Notificările între părțile semnatare se vor face numai în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin e-mail, la adresele indicate de părți în antetul prezentului contract, respectiv:

Contact Beneficiar : […]

Adresa: […]

E-mail: […]

Contact Prestator: BUSINESS BRAINZ SRL

Adresa: Sos. Pipera Nr.1, Bl. 1D, Sc.2, Et.1, Ap.15, Sector 1, București

E-mail: office@businessbrainz.ro

5.2.   Orice schimbare a adreselor sediilor sau a celor de e-mail indicate în prezentul contract trebuie notificată celeilalte părți în condițiile prezentului contract. În caz contrar, orice modificare nenotificată conform va fi inopozabila celeilalte părți.

                     5.3.   Daca notificarea / comunicarea se trimite prin email, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare celei în care a fost expediată.

 

Art. 6: Răspunderea contractuală:

     6.1.   Beneficiarul nu este exonerat de răspunderile ce-i revin, potrivit legii, pentru asigurarea securității si sănătății salariaților săi în exercitarea profesiei și a atribuțiilor pentru care au fost angajați conform Cap. III, art. 6, alin (2) din Legea 319/2006.

                 6.2.  In caz de întârziere în executarea obligației de plata a remunerației cuvenite Prestatorului, Beneficiarul va plăti acestuia penalități de întârziere de 0,5% pe zi.

 

Art. 7: Încetarea contractului:

 • Prezentul contract încetează când una dintre părți este declarată în stare de incapacitate de plată sau a fost declanșată procedura de lichidare/faliment, înainte de începerea executării vreuneia din lucrările ce se vor executa conform prezentului contract.
 • Încetarea înainte de termen a contractului se poate face numai cu acordul ambelor părți exprimat în scris, prin încheierea unui act adițional la contract cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data agreata pentru încetare si numai după îndeplinirea de către Beneficiar a tuturor obligațiilor ce îi revin conform prezentului contract, până la data încetării prin acord.
 • Contractul poate înceta și prin reziliere in condițiile în care una dintre părți nu își îndeplinește obligațiile contractuale si nu remediază problema in termen de 10 zile lucrătoare de la data la care a primit o astfel de solicitare in scris de la cealaltă parte. Solicitarea în scris trebuie trimisa celeilalte părți cu respectarea articolului referitor la Notificări din prezentul contract.
 • Încetarea contractului nu afectează drepturile/obligațiile părților scadente la data la care intervine motivul de încetare.
 • La momentul încetării contractului, indiferent de cauza, Prestatorul consemnează acest aspect în raportul de activitate pe care îl depune la Inspectoratul Teritorial de Muncă.
 • Oricare din părți poate solicita încetarea contractului prin denunțare unilaterala printr-o notificare prealabila scrisa, ce va fi transmisa ceilalți părți, cu minim 15 zile calendaristice înainte de data de la care urmează sa opereze încetarea contractului. În măsura denunțării unilaterale a contractului de către Prestator, acesta are obligația de a își îndeplini obligațiile ce i se cuveneau în măsura in care prețul serviciilor a fost achitat de către Beneficiar.

 

Art. 8: Modificarea contractului:

 • Modificarea și/sau completarea prezentului contract se poate face numai în scris, cu acordul ambelor părți.
 • Partea care inițiază modificarea va transmite celeilalte părți proiectul actului adițional la prezentul contract, aceasta din urmă fiind obligată să retransmită punctul său de vedere în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea proiectului.

Art. 9: Forța majoră:

 • Constituie forță majoră orice împrejurare sau eveniment imprevizibil, insurmontabil și în afara voinței.
 • Partea care invocă forța majoră este obligată să o notifice, în termen de 15 zile calendaristice de la data producerii.
 • Lipsa notificării scrise, în termenul arătat, ori a documentelor doveditoare, transmise părții interesate în cel mult 15 zile de la data încetării forței majore, decade partea interesată din dreptul de a invoca forța majoră.

 

Art. 10: Litigii:

10.1. Litigiile decurgând din prezentul contract inclusiv cele referitoare la valabilitatea, interpretarea, executarea sau desființarea lui vor fi soluționate pe cale amiabila.

10.2. În cazul în care nu este posibila rezolvarea pe cale amiabilă a eventualelor diferende între părți, acestea se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

 

Art. 11: Dispoziții finale:

11.1. Părțile semnatare vor lua toate masurile necesare pentru respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date (GDPR), specificate in Anexa 1 a prezentului contract.

11.2. Beneficiarul se obligă să nu recruteze, în vederea angajării sau colaborării în mod direct sau indirect, personal care activează în cadrul firmei Prestatorului sau angajații acestuia care și-au încetat activitatea, în termen de un an de la încheierea contractului de muncă sau colaborare, fără acordul scris al Prestatorului. Încălcarea acestor clauze atrage răspunderea Beneficiarului, care se obligă la plata echivalentului în lei, la cursul de schimb BNR din data plății, a sumei de 15000  (cincisprezece mii) EURO, cu titlu de despăgubiri convenționale.

       11.3. Documentele necesare aducerii la îndeplinire a obiectului contractului vor fi înc

       11.4. Neplata la timp a obligațiilor de către Beneficiar atrage după sine sistarea lucrărilor in curs pana la data plății.

       11.5. Prestatorul poate cere Beneficiarului pe parcursul derulării contractului modificarea tarifului daca au loc variații a responsabilităților si/sau fluctuația de personal fata de condițiile inițiale existente la data încheierii contractului. Modificarea tarifului se face doar cu acordul ambelor părți prin act adițional la prezentul contract.

 

Alătură-te celor 500+ clienți

Ocupă-te de activitatea afacerii tale și lasă experții Safetify să se ocupe de actele necesare SSM & SU.

Safetify

Consultanță Protecția Muncii.
Transformăm serviciile SSM și PSI prin inovație și Immersive Training
× Ai nevoie de mai multe detalii?